Trường MG Thạnh Bình tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn chủ đề lấy trẻ làm trung tâm

           Nhằm tăng cường nâng cao chất lượng và tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên trong cụm giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc hỗ trợ phụ hynh hướng dẫn chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà. Ngày 28/3/2022 cụm 3 tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn với chuyên đề thực hành giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, lĩnh vực phát triển nhận thức bằng hình thức trực tuyến google meet.

Tại buổi sinh hoạt các giáo viên được xem 02 video: Đếm đến 9, nhận biết nhóm có số lượng 9 và một số phương tiện giao thông đường bộ; tham luận “Một số biện pháp thảo luận khám phá khoa học theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với toán và công tác phối hợp với phụ huynh”; thảo luận “Công tác phối hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà, chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp một”.

Qua sinh hoạt chuyên đề cụm các giáo viên thảo luận, trao đổi rút kinh nghiệm sau khi thực hiện nội dung chuyên đề. Từ đó, rút ra kinh nghiệm cho cán bộ quản lí và giáo viên trong cụm III.

Thư viện ảnh