13/10/20  THÔNG BÁO  69
Nhà trường thông báo đến tất cả PHHS về vấn đề HS bị bệnh nóng sốt như sau: