• Cẩm nang sử dụng CNTT trong dạy học trực tuyến
    | Nguyễn Ngọc Duy Ái | 86 lượt tải | 1 file đính kèm
    Phòng GD gửi tài liệu hướng dẫn sử dụng CNTT trong dạy học để hỗ trợ giáo viên trong dạy học trực tuyến tại file đính kèm.Đề nghị các giáo viên nghiên cứu tài liệu để ứng dụng CNTT trong dạy học và tổ chức dạy học trực tuyến bảo đảm chất lượng, hiệu ...