• Luyện từ và câu lớp 5 - Đại từ
  | Trường Tiểu học Phong Thạnh Tây A | 327 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Luyện từ và câu 4 - Động từ
  | Trường Tiểu học Phong Thạnh Tây A | 272 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Toán 2 - Đơn vị, chục, trăm, nghìn
  | Trường Tiểu học Phong Thạnh Tây A | 321 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tập đọc 2 - Chiếc bút mực
  | Trường Tiểu học Phong Thạnh Tây A | 304 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tập đọc 4 - Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
  | Trường Tiểu học Phong Thạnh Tây A | 428 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tập đọc 5 - Những con sếu bằng giấy
  | Trường Tiểu học Phong Thạnh Tây A | 408 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chính tả 5 - Cửa sông
  | Trường Tiểu học Phong Thạnh Tây A | 296 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chính tả 5 - Ê-mi-li, con...
  | Trường Tiểu học Phong Thạnh Tây A | 286 lượt tải | 1 file đính kèm