• Luyện từ và câu lớp 5 - Đại từ
  | Trường Tiểu học Phong Thạnh Tây A | 189 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Luyện từ và câu 4 - Động từ
  | Trường Tiểu học Phong Thạnh Tây A | 186 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Toán 2 - Đơn vị, chục, trăm, nghìn
  | Trường Tiểu học Phong Thạnh Tây A | 207 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tập đọc 2 - Chiếc bút mực
  | Trường Tiểu học Phong Thạnh Tây A | 205 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tập đọc 4 - Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
  | Trường Tiểu học Phong Thạnh Tây A | 287 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tập đọc 5 - Những con sếu bằng giấy
  | Trường Tiểu học Phong Thạnh Tây A | 306 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chính tả 5 - Cửa sông
  | Trường Tiểu học Phong Thạnh Tây A | 194 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chính tả 5 - Ê-mi-li, con...
  | Trường Tiểu học Phong Thạnh Tây A | 191 lượt tải | 1 file đính kèm